Οι φοιτητές στο Executive MBA του ΕΚΠΑ γίνονται δεκτοί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα περιθώρια αποδοχής φοιτητών βάσει των εκάστοτε περιορισμών (π.χ. υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό):

  • Ακαδημαϊκή επίδοση, η οποία προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων που διαμόρφωσαν τον βαθμό του τίτλου σπουδών.
  • Επαγγελματική εμπειρία.
  • Συνέντευξη
  • Συστάσεις