Στο ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA) γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α' κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή φοιτητή/τριας στο Πρόγραμμα είναι να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές του/της σπουδές μέχρι, το αργότερο, την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του σχετικού έτους εγγραφής. Διαφορετικά δεν μπορεί να εγγραφεί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έστω και αν έχει επιλεγεί. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

  • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη φόρμα αίτησης συμμετοχής.
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με σχετική επαγγελματική εμπειρία.
  • Αντίγραφο πτυχίου.
  • Πιστοποιητικό σπουδών, με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
  • Αντίγραφα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου κλπ., εφόσον υπάρχουν.
  • Δύο συστατικές επιστολές.
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Μια πρόσφατη φωτογραφία (selfie), στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
  • Για υποψηφίους με πρώτο πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής θα πρέπει το ίδρυμα να βρίσκεται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) και να προσκομισθεί Βεβαίωση Τόπου Σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το Ίδρυμα της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 304 του ν. 4957/2022, όπως τροποποιήθηκε με τη παράγραφο 2 του άρθρου 36 του ν. 5029/2023). Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η Ελληνική Επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται για εγγραφή για εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο ΑΕΙ.
  • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον Β2), που αποδεικνύεται με κατάλληλο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

Οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες μπορεί να χρειαστεί να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν μέσω Skype, Microsoft Teams, Webex ή άλλου παρόμοιου VoIP.