Στο ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA) γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α' κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή φοιτητή/τριας στο Πρόγραμμα είναι να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές του/της σπουδές μέχρι, το αργότερο, την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του σχετικού έτους εγγραφής. Διαφορετικά δεν μπορεί να εγγραφεί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έστω και αν έχει επιλεγεί. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

  • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη φόρμα αίτησης συμμετοχής.
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με σχετική επαγγελματική εμπειρία.
  • Αντίγραφο πτυχίου.
  • Πιστοποιητικό σπουδών, με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
  • Αντίγραφα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου κλπ., εφόσον υπάρχουν.
  • Δύο συστατικές επιστολές.
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Μια πρόσφατη φωτογραφία (selfie), στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
  • Οι υποψήφιοι από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το αρ. 34, παρ. 76 του ν. 4485/2017.
  • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον Β2), που αποδεικνύεται με κατάλληλο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

Οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες μπορεί να χρειαστεί να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν μέσω Skype, Microsoft Teams, Webex ή άλλου παρόμοιου VoIP.