Για την απόκτηση του ΔΜΣ είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση δώδεκα μαθημάτων. Τα μαθήματα Α' και Β' εξαμήνου είναι κοινά για όλους τους φοιτητές. Τα μαθήματα του Γ' εξαμήνου διαφέρουν, ανάλογα με το εάν θα επιλέξει ο/η φοιτητής/φοιτήτρια μία από τις τρεις παρεχόμενες ειδικεύσεις τους προγράμματος ή δεν θα επιλέξει ειδίκευση. Ειδικότερα, το πρόγραμμα των μαθημάτων του Executive MBA διαμορφώνεται ως εξής:

Εξάμηνο Α'
Οικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων (Business Economics)

Το μάθημα «Οικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων» πραγματοποιεί επισκόπηση των βασικών αρχών που διέπουν την λειτουργία της οικονομίας και την κατανόηση του ρόλου των μακροοικονομικών εργαλείων και πολιτικών. Καλύπτονται θέματα που αφορούν βασικές έννοιες οικονομικών, γίνεται ανάλυση των οικονομικών κύκλων και της σημασίας του χρήματος και του τραπεζικού συστήματος. Τέλος παρουσιάζονται οι δομές του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος.

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων (Financial Statement Analysis)

Στο μάθημα «Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων» αρχικά θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι λογιστικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση αποτελεσμάτων, Κατάσταση ταμειακών ροών, Κατάσταση μεταβολής ιδίων κεφαλαίων). Επίσης δίνεται έμφαση στην πληροφόρηση που περιέχουν οι λογιστικές καταστάσεις με τη χρήση δεικτών. Επιπλέον αναγνωρίζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της διαθέσιμης λογιστικής πληροφόρησης όπως αυτή παρέχεται με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Management)

Το μάθημα «Διοίκηση Επιχειρήσεων» είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει εφαρμοσμένες γνώσεις, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν άμεσα στους χώρους εργασίας. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές εισάγονται στην έννοια και την σημασία του μάνατζμεντ και της ηγεσίας σε μια σύγχρονη επιχείρηση με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της. Εκτός από τις βασικές αρχές μάνατζμεντ, καλύπτονται θέματα που αφορούν σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα διοικητικά στελέχη, το ρόλο του μάνατζερ στη σύγχρονη επιχείρηση, τα διαφορετικά στυλ ηγεσίας και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Ποσοτικές Μέθοδοι Επιχειρηματικών Αποφάσεων (Quantitative Methods in Management)

Το μάθημα «Ποσοτικές Μέθοδοι Επιχειρηματικών Αποφάσεων» διδάσκει τους φοιτητές τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ποσοτικές πληροφορίες μέσω στατιστικής ανάλυσης. Συγκεκριμένα αναλύεται ένα μεγάλο μέρος των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή συμπερασμάτων για χαρακτηριστικά ενός ή περισσοτέρων πληθυσμών και τη σχέση μεταξύ τους. Τέλος, γίνεται εφαρμογή των μεθόδων σε διάφορα προβλήματα διοίκησης οικονομικών μονάδων και οργανισμών με δεδομένα που αντιστοιχούν σε πραγματικές καταστάσεις.

Εξάμηνο B'
Εταιρική Χρηματοοικονομική (Corporate Finance)

Το μάθημα «Εταιρική Χρηματοοικονομική» σκοπεύει στη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των συμμετεχόντων στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου, παγκοσμιοποιημένου και έντονα ανταγωνιστικού οικονομικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, αναλύεται το θεωρητικό και εμπειρικό πλαίσιο καθώς και τα μεθοδολογικά εργαλεία για τη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων με βάση τις πλέον πρόσφατες χρηματοοικονομικές τεχνικές. Ακόμη παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες της εταιρικής χρηματοοικονομικής, αλλά παράλληλα θα δοθεί έμφαση και στον καθημερινό χρηματοοικονομικό σχεδιασμό μιας επιχείρησης, όπως για παράδειγμα η διαχείριση ρευστότητα, κεφαλαίου κίνησης, τα αποθέματα και οι υποχρεώσεις κ.λπ.

Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting)

Το μάθημα «Χρηματοοικονομική Λογιστική» παρέχει στους φοιτητές βασικές γνώσεις λογιστικής που σχετίζονται με το λογιστικό κύκλωμα που ακολουθείται από το λογιστήριο μιας επιχείρησης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σύνταξη των λογιστικών καταστάσεων. Δευτερευόντως, το μάθημα προσφέρει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο ώστε να κατανοηθούν και να αφομοιωθούν προχωρημένα θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής, ελεγκτικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης.

Διοίκηση Μάρκετινγκ (Marketing Management)

Ο σκοπός του μαθήματος «Διοίκηση Μάρκετινγκ» είναι η εισαγωγή των εκπαιδευομένων στην επιστήμη του Μάρκετινγκ και η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των συμμετεχόντων στις βασικές αρχές και τα εργαλεία του Μάρκετινγκ. Παράλληλα οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να εκπαιδευτούν στην ανάλυση, στη σύνθεση και στην παρουσίαση των αρχών και των εργαλείων του μάρκετινγκ, καθώς και στην προσαρμογή τους στα πλαίσια ενός επιχειρηματικού κλάδου, με στόχο την ικανοποίηση των πελατών και την ευημερία των επιχειρήσεων.

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Management)

Το μάθημα «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» βοηθά στην κατανόηση των εννοιών, του περιεχομένου και των συγχρόνων εξελίξεων της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Σκοπός της ενότητας είναι η ανάπτυξη του εννοιολογικού και θεωρητικού υπόβαθρου των συμμετεχόντων σε θέματα σχετικά με τη Στρατηγική και τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.

Εξάμηνο Γ' (χωρίς επιλογή ειδίκευσης – General Management)
Στρατηγική Επιχειρήσεων (Business Strategy)

Το μάθημα «Στρατηγική Επιχειρήσεων» ασχολείται με την κατανόηση σε βάθος και την εφαρμογή στην πράξη μοντέλων και εννοιών για τη δημιουργία της «ανταγωνιστικής στρατηγικής» και της «εταιρικής στρατηγικής» μιας επιχείρησης. Για να επιβιώσουν και να ευημερήσουν, οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σημαντικό χρονικό διάστημα. Αυτό το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν εργαλεία και τις έννοιες απαραίτητα για την κατανόηση της οργανωτικής και περιβαλλοντικής πολυπλοκότητας.

Κλασική Διοικητική και Λήψη Αποφάσεων (Classical Management and Decision Making)

Στο μάθημα «Κλασική Διοικητική και Λήψη Αποφάσεων» γίνεται μια ενδελεχής επισκόπηση της επιστήμης και της τέχνης της διοίκησης σύμφωνα με την κλασσική γραμματεία, από τον Όμηρο μέχρι τον Πλούταρχο, με κάλυψη τόσο των ιστορικών όσο και των φιλοσοφικών πηγών και την ανάδειξη της διαχρονικής σημαντικότητάς τους. Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές της απαρχές της διοικητικής και των εφαρμογών της και να τις συνδέσουν με σύγχρονα προβλήματα, αναζητώντας έτσι λύσεις που προέρχονται από μια πληθώρα διαφορετικών ιστορικών παραδειγμάτων και καταστάσεων. Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται ένα σημαντικό κενό στον γνωσιακό χώρο της διοικητικής και δίνεται η δυνατότητα εκκίνησης συγκριτικών μελετών για την σύγχρονη διοικητική επιστήμη και την ενοποίησή της με την κλασσική.

Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Investment Analysis and Portfolio Management)

Το μάθημα «Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου» στοχεύει στη δημιουργία καλύτερης κατανόησης των διαφόρων εννοιών/αρχών που σχετίζονται με την ανάλυση επενδύσεων και τη διαχείριση χαρτοφυλακίου. Αναλύονται θεμελιώδεις αρχές της ανάλυσης επενδύσεων και τεχνικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Τέλος καλύπτονται σημαντικά εφαρμοσμένα ζητήματα που αφορούν τους επενδυτές.

Διοίκηση Έργου (Project Management)

Σκοπός του μαθήματος «Διοίκηση Έργου» είναι να επιτρέψει στους φοιτητές να αναγνωρίσουν τη σημασία του Project Management σε μια ποικιλία οργανωτικών και λειτουργικών πλαισίων. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κατανοήσουν έννοιες που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση έργων σε στρατηγικά, συστήματα και λειτουργικά επίπεδα, καθώς και να είναι σε θέση να εκτιμήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχή διαχείριση έργου σε οργανισμούς.

Εξάμηνο Γ' (με επιλογή ειδίκευσης: Λογιστική και Χρηματοοικονομική – Accounting & Finance)
Στρατηγική Επιχειρήσεων (Business Strategy)

Το μάθημα «Στρατηγική Επιχειρήσεων» ασχολείται με την κατανόηση σε βάθος και την εφαρμογή στην πράξη μοντέλων και εννοιών για τη δημιουργία της «ανταγωνιστικής στρατηγικής» και της «εταιρικής στρατηγικής» μιας επιχείρησης. Για να επιβιώσουν και να ευημερήσουν, οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σημαντικό χρονικό διάστημα. Αυτό το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν εργαλεία και τις έννοιες απαραίτητα για την κατανόηση της οργανωτικής και περιβαλλοντικής πολυπλοκότητας.

Διοικητική Λογιστική-Κοστολόγηση (Management Accounting – Cost Accounting)

Στο μάθημα «Διοικητική Λογιστική – Κοστολόγηση» αναλύονται έννοιες και τεχνικές Κοστολόγησης όπως η παραδοσιακή κοστολόγηση, η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων, η οριακή κοστολόγηση, η απορροφητική κοστολόγηση κλπ. Παράλληλα, γίνεται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της χρήσης διαφόρων τεχνικών και συστημάτων Διοικητικής Λογιστικής καθώς και των επιπτώσεων τους στο σχεδιασμό συστημάτων ελέγχου. Μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν σαφή κατανόηση του τρόπου χρήσης και εφαρμογής των τεχνικών της Διοικητικής Λογιστικής - Κοστολόγησης.

Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Investment Analysis and Portfolio Management)

Το μάθημα «Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου» στοχεύει στη δημιουργία καλύτερης κατανόησης των διαφόρων εννοιών/αρχών που σχετίζονται με την ανάλυση επενδύσεων και τη διαχείριση χαρτοφυλακίου. Αναλύονται θεμελιώδεις αρχές της ανάλυσης επενδύσεων και τεχνικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Τέλος καλύπτονται σημαντικά εφαρμοσμένα ζητήματα που αφορούν τους επενδυτές.

Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική (Advanced Financial Accounting)

Το μάθημα «Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική» παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις λογιστικής που σχετίζονται με το λογιστικό κύκλωμα που ακολουθείται από το λογιστήριο μιας επιχείρησης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα αποτίμησης στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού. Πιο αναλυτικά, η ύλη του μαθήματος καλύπτει θέματα όπως: αποτίμηση στοιχείων του Ενεργητικού, αποτίμηση στοιχείων του Παθητικού, συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, προβλέψεις, προσδιορισμός Αποτελεσμάτων, κλείσιμο Λογιστικών Βιβλίων.

Εξάμηνο Γ' (με επιλογή ειδίκευσης: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού – Human Resource Management)
Στρατηγική Επιχειρήσεων (Business Strategy)

Το μάθημα «Στρατηγική Επιχειρήσεων» ασχολείται με την κατανόηση σε βάθος και την εφαρμογή στην πράξη μοντέλων και εννοιών για τη δημιουργία της «ανταγωνιστικής στρατηγικής» και της «εταιρικής στρατηγικής» μιας επιχείρησης. Για να επιβιώσουν και να ευημερήσουν, οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σημαντικό χρονικό διάστημα. Αυτό το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν εργαλεία και τις έννοιες απαραίτητα για την κατανόηση της οργανωτικής και περιβαλλοντικής πολυπλοκότητας.

Επιλογή και Πρόσληψη Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Selection and Recruitment)

Στόχος του μαθήματος «Επιλογή και Πρόσληψη Ανθρώπινου Δυναμικού» είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις τεχνικές/μεθόδους και εργαλεία της επιστημονικής και αποτελεσματικής προσέλκυσης (sourcing-recruitment) και επιλογής (selection) του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης. Θα μελετήσουμε όλες τις παραδοσιακές αλλά και σύγχρονες μεθόδους προσέλκυσης (π.χ. αγγελίες, διαδίκτυο, social media, κ.λπ.) και επιλογής (ψυχομετρικά τεστ, κέντρα επιλογής, συνέντευξη επιλογής, situational judgment tests, κ.λπ.) μέσω πρακτικών εφαρμογών, ασκήσεων, ομαδικών συζητήσεων και με επισκέψεις από επαγγελματίες του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Training and Development)

Το μάθημα «Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» αναλύει τους παράγοντες που συνθέτουν τη φιλοσοφία και τη στρατηγική εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού που απασχολεί μια επιχείρηση. Περιγράφονται τα βήματα που απαιτούνται προκειμένου να προσφερθούν μαθησιακές, αναπτυξιακές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες στους εργαζόμενους για τη βελτίωση της ατομικής, ομαδικής και επιχειρησιακής τους απόδοσης. Βασικά θέματα του μαθήματος είναι η διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών και η αξιολόγηση της εκπαίδευσης. εστιάζει στην παρουσίαση των βασικών εργαλείων και πρακτικών που χρησιμοποιούν οι σύγχρονες Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού για την εκπαίδευση & ανάπτυξη εργαζομένων.

Διοίκηση και Αξιολόγηση Απόδοσης Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Performance Management)

Στόχος του μαθήματος «Διοίκηση και Αξιολόγηση Απόδοσης Ανθρώπινου Δυναμικού» είναι η ανάλυση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση και η διοίκηση της απόδοσης στον οργανωσιακό χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο, αναλύονται οι επιμέρους πτυχές και προσεγγίσεις της αξιολόγησης σε όλο της το φάσμα, από την σημασία της διοίκησης της απόδοσης (performance management) για την σύγχρονη επιχείρηση μέχρι και τον σχεδιασμό, διεξαγωγή και διασύνδεση ενός επιτυχημένου συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης. Επίσης, εξετάζεται το σύνολο των εννοιών, μεθόδων και σύγχρονων εργαλείων που καλείται να χρησιμοποιήσει το στέλεχος Ανθρωπίνων Πόρων στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας. Τέλος, επιδιώκεται η εξοικείωση και η κριτική αξιολόγηση των εννοιών και εργαλείων που παρουσιάζονται.

Εξάμηνο Γ' (με επιλογή ειδίκευσης: Μάρκετινγκ – Marketing)
Στρατηγική Επιχειρήσεων (Business Strategy)

Το μάθημα «Στρατηγική Επιχειρήσεων» ασχολείται με την κατανόηση σε βάθος και την εφαρμογή στην πράξη μοντέλων και εννοιών για τη δημιουργία της «ανταγωνιστικής στρατηγικής» και της «εταιρικής στρατηγικής» μιας επιχείρησης. Για να επιβιώσουν και να ευημερήσουν, οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σημαντικό χρονικό διάστημα. Αυτό το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν εργαλεία και τις έννοιες απαραίτητα για την κατανόηση της οργανωτικής και περιβαλλοντικής πολυπλοκότητας.

Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing)

Σκοπός του μαθήματος «Ψηφιακό Μάρκετινγκ» είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές τις δυνατότητες που προσφέρουν το διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες στην προβολή της μάρκας (brand) και την προώθηση/αγορά προϊόντων και υπηρεσιών τόσο σε στρατηγικό όσο και σε τακτικό επίπεδο και η σύνδεσή τους με τη συνολική στρατηγική μάρκετινγκ ενός οργανισμού ή εταιρίας μιας.

Έρευνα Αγοράς (Market Research)

Ο σκοπός του μαθήματος «Έρευνα Αγοράς» είναι να αναπτύξει μια σύγχρονη διεπιστημονική προσέγγιση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας που αναγνωρίζει τη σημασία της έρευνας αγοράς, χρησιμοποιώντας κατάλληλες μεθόδους. Το συγκεκριμένο μάθημα είναι απαραίτητο για όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν καριέρα στο μάρκετινγκ, τη διαφήμιση ή την έρευνα αγοράς. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων παρουσιάζονται μελέτες περιπτώσεων και παραδείγματα από μια σειρά αγορών, οι οποίες ενισχύουν την κατανόηση των φοιτητών για διεθνή ζητήματα που επηρεάζουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας αγοράς.

Διοίκηση Πωλήσεων (Sales Management)

Στόχος του μαθήματος «Διοίκηση Πωλήσεων» είναι να παρουσιάσει μία ολοκληρωμένη, συστηματική και επιστημονική προσέγγιση σχετικά με τον ζωτικό χώρο της οργάνωσης και διοίκησης των πωλήσεων. Στα πλαίσια αυτά, το μάθημα αυτό περιγράφει τις πλέον πρόσφατες πρακτικές και τεχνικές που χρησιμοποιούν οι υπεύθυνοι τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η παρακολούθηση του μαθήματος θα δώσει την δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν μέσα από μία ολοκληρωμένη, επιστημονική και συστηματική προσέγγιση, τον ζωτικό χώρο της Οργάνωσης και Διοίκησης Πωλήσεων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να έχουν μία πλήρη και σφαιρική γνώση των βασικών θεμάτων με τα οποία ασχολείται η οργάνωση και διοίκηση πωλήσεων.

Θέλετε να ξεκινήσετε άμεσα;
Κάντε εγγραφή συμπληρώνοντας την αίτηση