Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» («Executive MBA») μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών. Οι φοιτητές του ΔΠΜΣ, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να επιλέξουν και να αποκτήσουν μια ή και περισσότερες από τις τρεις προσφερόμενες ειδικεύσεις:


Κατά συνέπεια, το Executive MBA οδηγεί στα παρακάτω Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη με ειδίκευση στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Executive MBA with specialization in Accounting & Finance)

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη με ειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Executive MBA with specialization in Human Resource Management)

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη με ειδίκευση στο Μάρκετινγκ (Executive MBA with specialization in Marketing)

  Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

  Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση δώδεκα μαθημάτων. Σε κάθε μάθημα αντιστοιχούν 7,5 πιστωτικές μονάδες. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μόνο Σαββατοκύριακα. Η σειρά παρακολούθησης των μαθημάτων από τους φοιτητές είναι αυτή που αναγράφεται στο πρόγραμμα σπουδών.

  Η φοίτηση στο Executive MBA του ΕΚΠΑ είναι πλήρους φοίτησης (full time study) ή/και μερικής φοίτησης (part time study). Στην περίπτωση της μερικής φοίτησης οι φοιτητές παρακολουθούν 2 από τα 4 προσφερόμενα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του κάθε εξαμήνου. Κατά συνέπεια, η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Executive MBA του ΕΚΠΑ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι:

  • Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης: Η φοίτηση διαρκεί τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα (1,5 έτη).
  • Πρόγραμμα μερικής φοίτησης: Η φοίτηση μπορεί να είναι μερική και τότε διαρκεί μέχρι έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα (3 έτη).