Οι σημαντικότερες καινοτομίες του Executive MBA του ΕΚΠΑ είναι οι εξής:

 • Είναι ένα πρόγραμμα που εστιάζει σε στελέχη (Executive MBA), καθώς οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών. Το πρόγραμμα σπουδών του Executive MBA προσανατολίζεται προς την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, στρατηγικής σκέψης και ικανότητας λήψης αποφάσεων. Τα μαθήματα είναι πιο πρακτικά και λιγότερο θεωρητικά από ένα παραδοσιακό MBA. Επομένως το μίγμα των συμμετεχόντων και η κουλτούρα, οι εμπειρίες και οι παραστάσεις τους είναι διαφορετικές. Άρα και η συνεισφορά των συμμετεχόντων στα μαθήματα είναι διαφορετική. Τα μαθήματα δεν είναι τυπικές/παραδοσιακές διαλέξεις, αλλά έχουν διαδραστικά και συμμετοχικά χαρακτηριστικά. Το Executive MBA του ΕΚΠΑ βασίζεται κυρίως σε ομάδες/groups (cohorts), όπου μια ομάδα φοιτητών προχωρά μαζί στο πρόγραμμα. Αυτό ενισχύει την αίσθηση της κοινότητας και επιτρέπει στους συμμετέχοντες να οικοδομήσουν σχέσεις με τους συμφοιτητές τους.
 • Το Executive MBA του ΕΚΠΑ παρέχει ευκαιρίες δικτύωσης (networking), τόσο εντός της ομάδας/τάξης (cohort) του μαθήματος, όσο και με αποφοίτους και επαγγελματίες του κλάδου. Αυτά τα δίκτυα μπορεί να είναι πολύτιμα για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και τις ευκαιρίες εργασίας. Τα παραδοσιακά MBA παρέχουν επίσης ευκαιρίες δικτύωσης, αλλά τα δίκτυα είναι συνήθως πιο διαφοροποιημένα (diverse), λόγω του ότι οι συμμετέχοντες έχουν διαφορετικό υπόβαθρο και προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους/τομείς.
 • Το Executive MBA του ΕΚΠΑ προσφέρεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, το μόνο Τμήμα του ΕΚΠΑ που θεραπεύει το γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 • Είναι ένα πρόγραμμα όπου όλες οι συναντήσεις πραγματοποιούνται τα Σαββατοκύριακα (Weekend MBA).
 • Είναι ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να το προσαρμόσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις ατομικές τους ανάγκες και να ταιριάζει στους μαθησιακούς τους στόχους και τα σχέδια σταδιοδρομίας τους. Η ευελιξία αυτή παρέχεται μέσω της δυνατότητας επιλογής ειδίκευσης και μέσω της δυνατότητας πλήρους ή/και μερικής φοίτησης.
 • Είναι ένα Executive MBA που προσφέρει ειδικεύσεις (concentrations or majors), έτσι ώστε οι φοιτητές του να το προσαρμόσουν στις ανάγκες τους. Εκτός από την γενική ειδίκευση (General Management) οι φοιτητές του προγράμματος, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να επιλέξουν και να αποκτήσουν μία ή και περισσότερες από τις ακόλουθες ειδικεύσεις:
  • Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Accounting & Finance)
  • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Management)
  • Μάρκετινγκ (Marketing)
 • Είναι ένα Executive MBA στο οποίο η φοίτηση μπορεί να είναι πλήρης (full time study), όπου διαρκεί τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα (1,5 έτη), ή/και μερική (part time study), όπου διαρκεί μέχρι έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα (3 έτη).
 • Είναι ένα πρόγραμμα που εφαρμόζει την μικτή ή συνδυαστική εκπαιδευτική διαδικασία (Blended Learning), η οποία συνδυάζει την συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας σε αίθουσα, με την χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία επιτρέπει, σε σημαντικό βαθμό, την παρακολούθηση του προγράμματος από απόσταση.
 • Το Executive MBA του ΕΚΠΑ έχει ένα απαιτητικό και πλήρες πρόγραμμα που ενισχύει με τις απαραίτητες γνώσεις, τις δεξιότητες και το μακροπρόθεσμο όραμα τους συμμετέχοντες, για να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην επίλυση προβλημάτων στις επιχειρήσεις που απασχολούνται, ή να εκκινήσουν αποτελεσματικά το δικό τους καινοτόμο επιχειρηματικό εγχείρημα.
 • Είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιείται από ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Το εκπαιδευτικό μας προσωπικό δεν είναι απλά αφοσιωμένοι καθηγητές. Είναι επίσης ερευνητές υψηλής ποιότητας και ηγέτες στους επιστημονικούς τους τομείς.
 • Είναι ένα πρόγραμμα που παρέχεται από το αρχαιότερο ελληνικό Πανεπιστήμιο και ένα από τα καλύτερα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.