Θεόδωρος Κουναδέας

Θεόδωρος Κουναδέας

Δόκτωρ


Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνέχισε τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο ΕΚΠΑ και κατέχει MSc στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική, με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική και MSc στην Επικοινωνία και ΜΜΕ, με ειδίκευση στη Πολιτική Επικοινωνία και τα Νέα Μέσα Επικοινωνίας. Ακόμη κατέχει MSc στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα, «Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων/Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ/ΔΠΧΑ) στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο. Η συνεισφορά της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 9 στην ποιότητα της παρεχόμενης λογιστικής πληροφόρησης».

Έχει εργασθεί ως Λογιστής και ως ερευνητής. Παράλληλα υπήρξε καθηγητής Λογιστικής σε ιδιωτικούς οργανισμούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και βοηθός διδασκαλίας στα μαθήματα Λογιστικής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 απασχολήθηκε ως visiting fellow στο London School of Economics and Political Science. Σήμερα εργάζεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και διδάσκει μαθήματα Λογιστικής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  1. Barkas, P., Kounadeas, T. (2022). Economy. Central and South-Eastern Europe 2023, 23rd Edition. Routledge.
  2. Barkas, P., Kounadeas, T., Spatharakis, N. (2022). Financial and macroeconomic drivers of bank profitability: Evidence from Greek systemic banks during 2009-2019.International Journal of Corporate Finance and Accounting (IJCFA), 9(2).
  3. Th. Kounadeas, N. Eriotis, P. Boufounou, S. Donta (2022), Analysis of the factors affecting tax evasion in Greece. International Journal of Economics and Business Administration, Volume X Issue 1, 140-158
  4. Eriotis, N., Kollias, K., & Kounadeas, T. (2021). Has the Composition of the Greek Banking Sector Investment Portfolio Contributed to the Greek Economy Financial Crisis?. International Journal of Corporate Finance and Accounting (IJCFA), 8(2), 1-11.
  5. N. Eriotis, Th. Kounadeas, K. Liapis, E. Poutos (2019) “The Impact of IFRS Adoption by Greek Listed Companies on the Earnings Quality: An Empirical Investigation”, International Journal of Finance, Insurance and Risk Management Volume 9 Issue 3-4, 90-100.
  6. Eriotis, N.,Vasiliou D., & Kounadeas, T. (2019). From IAS 39 To IFRS 9: Literature Review of Studies on the Implementation of IFRS in the European Banking Sector, International Journal of Finance, Insurance and Risk Management Volume 9 Issue 3-4, 29-51